top of page

Historia spółki

Słotwina.jpg

Właśnie tutaj, u samych stóp szczytu Skrzycznego, w zlewni potoku Kalonka  (w jego górnym biegu), w malowniczych rejonach Beskidu Śląskiego, położone jest infiltracyjne ujęcie wodne słotwińskiej Spółki Wodociągowej.

 

Ujęcie infiltracyjne zaopatruje w wodę wszystkich mieszkańców Słotwiny oraz przyległych miejscowości Gminy Lipowa. Już samo jego położenie - w nieskażonym, dziewiczym i zupełnie oddalonym od jakiejkolwiek aglomeracji miejscu sprawia, że woda ujmowana bezpośrednio z gór jest krystalicznie czysta – posiada najwyższą klasę czystości.

Jakość wody jest monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu, oraz dodatkowo badania wody wykonywane są w laboratorium AQUA S.A. w Bielsku – Białej.

 

Spółka wodociągowa jako spółka wodna datuje swój początek na dzień 23 lutego 1976 r. Wówczas to została wpisana do księgi Urzędu Gminy w Lipowej i pow. Żywieckiego pod pozycja 1/35/1976r.

Zgodnie ze statutem siedzibą Spółki jest Słotwina, natomiast teren jej działalności obejmuje nieruchomości zgodnie z miejscem zamieszkania członków.

 

Spółka wodociągowa funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z 28.1.2020 r., Dz. U. poz. 310 z póź. zm.). Na prowadzenie działalności Spółki udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z potoku Kalonka które zostało wydane przez Starostę Żywieckiego.

 

Od momentu powstania Spółki przedmiotem jej działalności jest budowa, utrzymanie i eksploatacja samo ciśnieniowych urządzeń wodociągowych. Celem funkcjonowania jest racjonalna gospodarka wodą. Kwintesencją takiego określenia, zgodnie z aktualnym Statutem Spółki, jest zaopatrywanie mieszkańców Słotwiny i okolicznych miejscowości Gminy Lipowa w wodę dla celów bytowych i komunalnych.

Spółka Wodociągowa w Słotwinie aktualnie zarządza 5,7 km sieci głównej, do której podłączonych jest 226 obiektów - dla których Spółka gwarantuje zaopatrzenie w wodę.

 

bottom of page